ALGEMENE VOORWAARDEN

FREEPOS™

Inhoudsopgave

MODULE A – ALGEMEEN

MODULE B – CONSULTANCY EN PROJECTBEGELEIDING

MODULE C – LEVERING VAN HARDWARE

MODULE D – SAAS-DIENSTVERLENING

BIJLAGE 1 – SERVICE LEVEL AGREEMENT

BIJLAGE 2 – BEWERKERSOVEREENKOMST

MODULE A – ALGEMEEN

ARTIKEL A1: DEFINITIES


De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis.

1.1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
1.2. Data: de (persoons)gegevens welke door Opdrachtgever zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via de Dienst.
1.3. Dienst(en): de dienst(en) die FREEPOS ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten en zoals omschreven in de aanbieding of offerte van FREEPOS, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het leveren van Hardware en software(-as-a-service).
1.4. Hardware: de door FREEPOS te leveren apparatuur aan Opdrachtgever onder de voorwaarden uit de Overeenkomst.
1.5. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.
1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.7. FREEPOS: de merknaam van Firma Tom Commeine, gevestigd te 8820 Torhout, Gwijde van Dampierrestraat 5 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oostende onder nummer 50.824. Ondernemingsnummer: BE0.761.209.478
1.8. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie FREEPOS een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen. Synoniemen = klant = handelaar = merchant.
1.9. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen FREEPOS en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door FREEPOS en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.
1.10. SLA: de afgesloten service level agreement tussen FREEPOS en Opdrachtgever waarin de afspraken over het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de Dienst is opgenomen.
1.11. Updates: wijzigingen en updates in de Dienst ten behoeve van bugfixing, het verbeteren van de functionaliteit en/of het herstellen van fouten.
1.12. Upgrades: structurele wijzigingen en upgrades van de Dienst ten behoeve van het toevoegen van (grote) functionaliteiten.
1.13. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Belgische en Vlaamse erkende feestdagen.
1.14. Werk(en): de door FREEPOS of haar partners ontwikkelde of ontworpen websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen of andersoortige voortbrengselen, al dan niet ten behoeve en/of in opdracht van Opdrachtgever.
1.15. Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

ARTIKEL A2: TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

A.2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van FREEPOS ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
A.2.2. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module A.
A.2.3. De definities als omschreven in artikel A.1 zijn op alle modules van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.
A.2.4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor FREEPOS alleen bindend indien en voor zover deze door FREEPOS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
A.2.5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
i. de Overeenkomst;
ii. de afgesloten Service Level Agreement;
iii. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
iv. deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL A3: OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

A.3.1. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte of de aanbieding door Opdrachtgever.
A.3.2. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat FREEPOS werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever FREEPOS verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
A.3.3. Offertes van FREEPOS zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is verzonden door FREEPOS.
A.3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag van de Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft FREEPOS™ het recht de prijzen hier op aan te passen.
A.3.5. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de Dienst technisch is opgeleverd aan Opdrachtgever (“de Ingangsdatum”), tenzij er schriftelijk een andere ingangsdatum is overeengekomen.

ARTIKEL A4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST


A.4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal FREEPOS zich inspannen de Dienst binnen redelijke termijn uit te voeren conform de offerte.
A.4.2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert FREEPOS™ dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
A.4.3. Genoemde (leverings)termijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft FREEPOS™ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. FREEPOS™ zal de onkosten die de derde maakt niet in rekening brengen bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.4.5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FREEPOS™ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan FREEPOS™ worden verstrekt.
A.4.6. Naast de gegevens als bedoeld in artikel A.4.5 is Opdrachtgever gehouden actuele contactgegevens voor communicatie tussen FREEPOS™ en Opdrachtgever te verstrekken aan FREEPOS™. Opdrachtgever zal bij wijziging van deze contactgegevens FREEPOS™ hier onverwijld van op de hoogte brengen.
A.4.7. Indien de gegevens als bedoeld in artikel A.4.5 en A.4.6 niet tijdig aan FREEPOS™ worden verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft FREEPOS™ het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

ARTIKEL A5: PRIVACYA.5.1. In het kader van de Dienst is FREEPOS™ tussen partijen aan te merken als bewerker en Opdrachtgever als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
A.5.2. Partijen verplichten zich over en weer conform de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving te handelen.
A.5.3. De persoonsgegevens die FREEPOS™ van Opdrachtgever verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
A.5.4. FREEPOS™ zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
A.5.5. FREEPOS™ kan er niet volledig voor instaan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk overeengekomen beveiliging onverhoopt ontbreekt, zal FREEPOS™ zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
A.5.6. FREEPOS™ heeft conform artikel A.4.4 het recht om derden in te schakelen ten behoeve van de verwerking van de persoonsgegevens. Zij zal daartoe dezelfde afspraken met betrekking tot het doel van de verwerking en de beveiligingsmaatregelen opleggen aan die derde.

ARTIKEL A6: INTELLECTUELE EIGENDOMA.6.1. Voor door FREEPOS™ zelf ontwikkelde Werken en/of Diensten geldt dat de Intellectuele Eigendomsrechten bij FREEPOS™ liggen.
A.6.2. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door FREEPOS™ gebruikte software van derden, liggen bij de ontwikkelaar van die software of een andere rechthebbende. Dergelijke rechten kunnen in geen enkel geval worden overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de software licenties en vrijwaart FREEPOS™ van aanspraken van derden omtrent de naleving van deze licenties.
A.6.3. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst van FREEPOS™ voor de Werken welke specifiek ten behoeve van en in Opdracht van Opdrachtgever zijn ontwikkeld. Onder dit gebruiksrecht heeft Opdrachtgever het recht de Werken te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. Daarnaast kan FREEPOS™ beperkingen en/of voorwaarden stellen aan het gebruik van die Werken.
A.6.4. Het is FREEPOS™ toegestaan de ontwikkelde Werken, bijbehorende bronbestanden en broncodes in zijn geheel of gedeeltelijk voor andere opdrachtgevers en doeleinden te gebruiken.
A.6.5. FREEPOS™ is niet gehouden om bronbestanden en de broncodes van de ontwikkelde werken ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.6.6. Het is FREEPOS™ toegestaan om technische maatregelen te treffen om wijzigingen in de ontwikkelde Werken, bijbehorende bronbestanden en broncodes tegen te gaan. Hieronder wordt mede verstaan het beveiligen van de Werken door middel van encryptie.

ARTIKEL A7: AANSPRAKELIJKHEIDA.7.1. FREEPOS™ is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om FREEPOS™ er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
d. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

A.7.2. FREEPOS™ is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door FREEPOS™ gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
A.7.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 1 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding per jaar voor directe schade meer bedragen dan 5.000 euro (exclusief BTW).
A.7.4. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van FREEPOS™.
A.7.5. De aansprakelijkheid van FREEPOS™ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever FREEPOS™ onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en FREEPOS™ ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FREEPOS™ in staat is adequaat te reageren.
A.7.6. FREEPOS is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade van diensten of producten geleverd door een of meerdere van haar partners. 
A.7.7. Opdrachtgever vrijwaart FREEPOS™ voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

ARTIKEL A8: OVERMACHTA.8.1. FREEPOS™ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop FREEPOS™ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FREEPOS™ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
A.8.2. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van FREEPOS™ komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, storing van netwerken in het internet waar FREEPOS™ geen contract mee heeft gesloten, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat FREEPOS™ door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van FREEPOS™ kan worden gevergd.
A.8.3. FREEPOS™ kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan negentig (90) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
A.8.4. Voor zover FREEPOS™ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FREEPOS™ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

ARTIKEL A9: GEHEIMHOUDINGA.9.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen, waaronder de inhoud van de Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
A.9.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk: alle informatie die in het kader van de Overeenkomst bij de andere partij bekend wordt, informatie welke naar de aard als vertrouwelijk dient te worden aangemerkt, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens, of informatie door één der partijen als zodanig is aangeduid.

ARTIKEL A10: PRIJZENA.10.1. Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn vermeld in de door FREEPOS™ aangeboden offerte. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw en overige eventueel toepasselijke taksen.
A.10.2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen conform de offerte, voorafgaand aan elke nieuwe periode, aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Eventuele meerkosten zullen achteraf worden verrekend.
A.10.3. FREEPOS™ is gerechtigd de prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst aan te passen met het percentage geldend voor het afgelopen jaar op grond van de officiële index voor commerciële dienstverlening, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst met deze reden op te zeggen.

ARTIKEL A11: BETALINGSVOORWAARDENA.11.1. FREEPOS™ zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De uiterste betalingstermijn van deze factuur is zeven (7) dagen na de factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. Indien betaling vooraf is overeengekomen, zal de Dienst pas nadat de factuur is voldaan worden geleverd.
A.11.2. Opdrachtgever gaat akkoord met de elektronische facturatie door FREEPOS™. Facturen zullen in PDF of ander gangbaar formaat worden verzonden aan het bij FREEPOS™ bekende e-mailadres van Opdrachtgever.
A.11.3. Indien Opdrachtgever na de betalingstermijn nog niet (volledig) heeft betaald, zal FREEPOS™ Opdrachtgever alsnog de mogelijkheid geven om het factuurbedrag binnen redelijke termijn te betalen. Vanaf dertig (30) dagen na de vervaldatum van de factuur is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is FREEPOS™ gerechtigd al haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst of het tijdelijk opschorten van de Dienst, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Bij opschorting door FREEPOS™ blijven de verplichtingen van Opdrachtgever onverkort gelden, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de betalingsverplichting. Dit opschortingsrecht geldt tevens ten aanzien van Diensten waarbij Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan.
A.11.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief volledige advocaatkosten.
A.11.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever of een derde het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt, surseance van betaling van Opdrachtgever aanvraagt, dan wel een derde algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever legt, dan wel Opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
A.11.6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten dan wel te verrekenen.
A.11.7. Het standaard uur tarief voor werkzaamheden in regie is € 80,-/uur (tachtig euro per uur). Dit is geldig op werkdagen tijdens normale kantooruren. Daarbuiten geldt een toeslag van vijftig procent. 
A.11.8. Hoewel de meeste problemen opgelost kunnen worden online en via tele-assistentie, is het soms toch nodig om een technieker ter plaatse te sturen. Indien dit noodzakelijk is, worden zijn uren gerekend vanaf kantoor te Torhout en worden hier bovenop ook reiskosten aangerekend aan het normale gangbare tarief van € 0,39/km (negendertig cent per kilometer).
A.11.9. EIGENDOMSVOORBEHOUD. De goederen, de 'hardware' blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

ARTIKEL A12: DUUR VAN DE OVEREENKOMSTA.12.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in de offerte. Indien geen termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden of voor de duur die noodzakelijk is voor de levering van de Dienst. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in de Overeenkomst bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Indien de Overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft, kan deze echter niet door Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd.
A.12.2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft (bijvoorbeeld in het geval van een SaaS-overeenkomst), wordt deze bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
A.12.3. Beide partijen zullen een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht nemen.
A.12.4. FREEPOS™ heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, voor zover redelijk, indien
a) Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;
b) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de andere Opdrachtgever wordt gelegd.
A.12.5. In het geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever, op welke grond dan ook, is Opdrachtgever verplicht 50% van de in de offerte gemelde opstartkosten of de reeds gemaakte uren – afhankelijk van welk bedrag hoger is – te vergoeden.
A.12.6. Na beëindiging van de overeenkomst is FREEPOS™ gerechtigd de Data te verwijderen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL A13: WIJZIGING VAN OVEREENKOMSTA.13.1. FREEPOS™ is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen uiterlijk dertig (30) dagen vooraankondigt bij Opdrachtgever. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.
A.13.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van Opdrachtgever de Overeenkomst op te kunnen zeggen.
A.13.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

ARTIKEL A14: OVERIGE BEPALINGENA.14.1. Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
A.14.2. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de RAAD VOOR ARBITRAGE VZW belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de RAAD VOOR ARBITRAGE VZW, Leuvensesteenweg 613 te 1930 Zaventem (tel. 02/757.98.46 fax. 02/757.98.48 email info@raadvoorarbitrage.be) en gedownload van hun website: http://www.raadvoorarbitrage.be . Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
A.14.3. De door FREEPOS™ ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie en administratie geldt als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
A.14.4. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
A.14.5. Indien Opdrachtgever wordt overgenomen door een derde partij of indien Opdrachtgever een derde partij overneemt, meldt zij dit steeds onverwijld aan FREEPOS™ nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de overname.
A.14.6. FREEPOS™ is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt, zonder dat daarvoor instemming van Opdrachtgever nodig is. 
A.14.7. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen van de Overeenkomst zullen voorts ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

MODULE B – CONSULTANCY EN PROJECTBEGELEIDING

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het geven van advies met betrekking tot ICT(-infrastructuur), implementatie en/of gebruik van software of het geven van trainingen, geldt voorts het in deze module bepaalde.


ARTIKEL B.1. CONSULTANCY EN PROJECTBEGELEIDING

B.1.1. FREEPOS™ zal consultancy en projectbegeleiding uitvoeren naar beste kunnen onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

B.1.2. Partijen zullen vooraf bepalen welke onderdelen deel uitmaken van de consultancy en/of projectbegeleiding. Indien nodig zal dit tijdens de begeleiding in gezamenlijk overleg worden aangepast. FREEPOS™ heeft daarbij het recht om eventuele meerkosten in rekening te brengen.

B.1.3. Consultancy en projectbegeleiding is in het kader van de Overeenkomst te allen tijde een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

B.1.4. Opdrachtgever is er zich van bewust dat opvolging van de adviezen van FREEPOS™ geheel voor risico komen van Opdrachtgever. FREEPOS™ is enkel aansprakelijk voor geleden schade voor zover dit uit de Overeenkomst voortvloeit.

B.1.5. FREEPOS™ zal op vraag van de klant de tijd en kosten met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden vooraf inschatten en bekend maken aan Opdrachtgever. Wordt deze vraag niet vooraf expleciet gesteld, dan worden deze in regie uitgevoerd en worden alle prestaties gefactureerd. De tijd die nodig is voor de betreffende werkzaamheden is daarbij afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de medewerking van Opdrachtgever.


ARTIKEL B.2. TRAININGEN EN OPLEIDINGEN


B.2.1. FREEPOS™ bepaalt de inhoud van de te geven training of opleiding. Opdrachtgever mag haar voorkeuren met betrekking tot de inhoud doorgeven aan FREEPOS™, maar FREEPOS™ kan niet te allen tijde garanderen dat deze voorkeuren in de training of opleiding worden opgenomen.

B.2.2. In het geval dat FREEPOS™ een training of opleiding geeft op een locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van de door FREEPOS™ benodigde faciliteiten (waaronder in ieder geval wordt begrepen voldoende cursusruimte, computers, beamers, internetaansluiting, voedsel en drank) voor de training of opleiding, alsmede voor het afhandelen van de inschrijvingen.

B.2.3. Kosteloze annulering en/of verplaatsing van een training of opleiding door Opdrachtgever kan slechts tot vijf (5) Werkdagen voorafgaand aan de datum van de geplande training of opleiding. Bij annulering en/of verplaatsing binnen vijf (5) dagen voorafgaand aan de datum, dient 50% van de overeengekomen kosten te worden vergoed. In het geval van verplichte trainingen, is FREEPOS™ in geen geval verplicht de betaalde vergoedingen terug te betalen.

B.2.4. FREEPOS™ heeft het recht een training of opleiding kosteloos te annuleren en/of te verplaatsen tot vijf (5) Werkdagen voorafgaand aan de datum van de geplande training of opleiding. De reeds betaalde bedragen met betrekking tot de niet genoten training of opleiding zullen binnen tien (10) Werkdagen worden teruggestort. In het geval van verplichte trainingen, is FREEPOS™ in geen geval verplicht de betaalde vergoedingen terug te betalen. In een dergelijk geval zullen partijen in overleg een andere datum vaststellen.


MODULE C – LEVERING VAN HARDWARE

Indien de Dienst (mede) strekt tot het leveren van (ICT-)hardware geldt voorts het in deze module bepaalde.


ARTIKEL C.1. LEVERING

C.1.1. FREEPOS™ spant zich in om de Hardware te leveren op de afgesproken datum. FREEPOS™ is echter afhankelijk van haar leveranciers en heeft geen invloed op de vervoerders. FREEPOS™ kan daarom niet garanderen dat de Hardware binnen de afgesproken termijn wordt geleverd.

C.1.2. De Hardware zal in beginsel worden afgeleverd op het bij FREEPOS™ bekende adres van Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste adresgegevens indien deze wijzigen of indien Opdrachtgever een ander afleveradres wenst te gebruiken.

C.1.3. Indien de door Opdrachtgever bestelde Hardware niet (meer) leverbaar is, is FREEPOS™ gerechtigd soortgelijke Hardware te leveren, welke voldoet aan de specificaties. Indien mogelijk zal FREEPOS™ Opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen hiervan.

C.1.4. Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de Hardware tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare gebreken constateert, dient zulks binnen tien (10) Werkdagen ter kennis van FREEPOS™ te worden gebracht.

C.1.5. Overige gebreken dienen binnen twintig (20) Werkdagen na ontvangst van de Hardware c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan FREEPOS™ te worden gemeld. 

C.1.6. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan FREEPOS™ is kenbaar gemaakt, worden de Hardware geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

C.1.7. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van FREEPOS™.

C.1.8. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

C.1.9. Indien de Hardware na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op klagen.


ARTIKEL C.2. BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

C.2.1. Voor de levering ten aanzien van Hardware geldt dat Opdrachtgever in principe vooraf het overeengekomen bedrag dient te voldoen aan FREEPOS™. Indien afwijkende bepalingen bij de aankooponderhandelingen afgesproken worden, dan dient dit duidelijk vermeld te zijn op de bestelbon. Pas nadat een minimum van 50% betaald is, als eerste betaling, zal FREEPOS™ de Hardware versturen en/of ter beschikking stellen aan Opdrachtgever. FREEPOS™ is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van een late levering door het uitblijven van een betaling door Opdrachtgever.

C.2.2. EIGENDOMSVOORBEHOUD: Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van FREEPOS™.


ARTIKEL C.3. GARANTIES

C.3.1. FREEPOS™ geeft vierentwintig (24) maanden wettelijke fabrikant garantie op de geleverde Hardware.

C.3.2. Indien de Hardware gebreken vertoont binnen het eerste jaar na aanschaf, kan Opdrachtgever de Hardware terugsturen naar FREEPOS™. De kosten voor verzending van de Hardware naar FREEPOS™ komen voor rekening van Opdrachtgever.

C.3.3. Na inspectie door FREEPOS™ zal zij de Hardware kosteloos repareren of vervangen door soortgelijke hardware die door FREEPOS™ zelf mag gekozen worden zonder inspraak van Opdrachtgever en altijd met aanvaarding van Opdrachtgever; tenzij uit de inspectie blijkt dat de gebreken zijn toegebracht door eigen handelen van Opdrachtgever. In het laatste geval is FREEPOS™ gerechtigd de kosten voor reparatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever. FREEPOS™ zal te allen tijde vooraf een inschatting van de kosten bekend maken bij Opdrachtgever. FREEPOS™ is tevens gerechtigd refurbished Hardware terug te sturen in het geval de reparatie niet mogelijk is.

C.3.4. Na het tweede jaar als bedoeld in het eerste lid kan Opdrachtgever een verzoek doen aan FREEPOS™ ten behoeve van de reparatie van de Hardware. FREEPOS™ zal na ontvangst van de Hardware de kosten die gemoeid zijn met de reparatie bekend maken aan Opdrachtgever. Na akkoord zal FREEPOS™ de Hardware in reparatie nemen.

C.3.5. Defecten ontstaan door een falen van het Operating System van de Hardware, bijvoorbeeld doordat er een update van het Operating System ertoe leidt dat de hardware niet meer werkt, is nimmer vervat in de garantie. Opdrachtgever kan beroep doen op FREEPOS om dit in orde te maken; FREEPOS voert dergelijke prestaties uit in regie en zonder garantie tot oplossing. Opdrachtgever mag steeds de support van het Operating System rechtstreeks contacteren.

C.3.6. FREEPOS™ is niet gehouden om tijdelijk vervangende Hardware te leveren aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk expleciet anders overeengekomen.

C.3.7. Defecten in de werking van de hardware en erop draaiende software of SAAS die bij analyse ter plaatse blijken het resultaat te zijn van falend beheer en onderhoud door Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld een losgekomen kabel of fiche, WiFi instellingen die gewijzigd zijn, het per ongeluk uit het stopcontact trekken van een stroom adapter, electriciteitspieken die storingen veroorzaken, vallen niet onder garantie. Oplossingen worden in regie aan het gangbare tarief verrekend.


MODULE D – SAAS-DIENSTVERLENING

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot dienstverlening betreffende het leveren van software (as-a-service) of het installeren, beheren en onderhouden van software (as-a-service), geldt voorts het in deze module bepaalde.


ARTIKEL D.1. LEVERING VAN SOFTWARE (AS-A-SERVICE)


D.1.1. FREEPOS™ verleent hiertoe aan Opdrachtgever voor de duur en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte recht tot gebruik van de Dienst.

D.1.2. Onder het gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid worden tevens alle toekomstige Updates verstaan. FREEPOS™ heeft het recht aanvullende kosten in rekening te brengen voor de installatie van Upgrades.

D.1.3. Opdrachtgever is gerechtigd de Dienst onder het gebruiksrecht te gebruiken voor de onderneming of instelling van Opdrachtgever. De beperkingen, waaronder mede verstaan het aantal medewerkers en/of beheerders en beschikbare functies, zijn vermeld in de Overeenkomst.

D.1.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden. Hieronder worden niet verstaan de medewerkerkers van de onderneming of instelling van Opdrachtgever.

D.1.5. Opdrachtgever zal bij afname van de Dienst zorgdragen dat alle toepasselijke wettelijke verplichtingen strikt worden nageleefd.

D.1.6. Omstreeks de Ingangsdatum zal FREEPOS™ de inloggegevens van de Dienst toesturen of afgeven aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is er zich van bewust dat verlies van de inloggegevens kan leiden tot ongeoorloofde toegang tot de Dienst. Opdrachtgever zal de inloggegevens daarom afschermen voor onbevoegden.

D.1.7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inladen van alle gegevens in de Dienst met behulp van de inlaadmogelijkheid of één van de synchronisatiemogelijkheden die door FREEPOS™ in de Dienst beschikbaar zijn gesteld. FREEPOS™ is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden na het inladen of bij het synchroniseren van de gegevens, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

D.1.8. Opdrachtgever zal minimaal dezelfde voorwaarden, als opgenomen in artikel D.1.5, opleggen aan de eindgebruikers ten aanzien van het gebruik van de Dienst.

D.1.9. FREEPOS™ is gerechtigd de Data geanonimiseerd te gebruiken ten behoeve van statistische analyses en/of benchmarking. Daarnaast is FREEPOS™ gerechtigd het gebruik van de Dienst te monitoren, op basis waarvan zij aanbevelingen kan doen aan Opdrachtgever.


ARTIKEL D.2. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD


D.2.1. Indien tussen partijen geen SLA is overeengekomen met bijhorende extra vergoeding, gelden de hierna volgende bepalingen.

D.2.2. FREEPOS™ spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

D.2.3. FREEPOS™ onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. FREEPOS™ spant zich echter in om het onderhoud uit te voeren tijdens de momenten dat de Dienst minimaal wordt gebruikt. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.


ARTIKEL D.3. GARANTIES EN WIJZIGINGEN


D.3.1. Opdrachtgever aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Opdrachtgever die aantreft in de Dienst op het moment van aflevering (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

D.3.2. FREEPOS™ zal zich inspannen om problemen/gebreken in de Dienst te verhelpen. FREEPOS™ geeft echter geen garanties hieromtrent.

D.3.3. Opdrachtgever dient zelf de door de Dienst gedane berekeningen of verwerkingen van Data te controleren. FREEPOS™ garandeert niet dat alle berekeningen en/of verwerkingen te allen tijde foutloos zijn.

D.3.4. FREEPOS™ mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Opdrachtgever welkom, maar FREEPOS™ heeft het recht de aanpassingen niet door te voeren indien zij hiervoor redelijke gronden heeft. FREEPOS™ streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, minstens twee (2) Werkdagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren. Opdrachtgever kan in geen geval de oude versie van de Dienst blijven gebruiken.


ARTIKEL D.4. ONDERSTEUNING DOOR FREEPOS™


D.4.1. FREEPOS™ biedt ondersteuning bij levering van de Dienst in de vorm van werkzaamheden die naar het oordeel van FREEPOS™ ondersteunend zijn en snel, goed en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

D.4.2. FREEPOS™ heeft het recht kosten in rekening te brengen voor de Upgrades. FREEPOS™ zal de kosten te allen tijde vooraf bekend maken aan Opdrachtgever.


ARTIKEL D.5. GEDRAGSREGELS


D.5.1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Belgische of andere op Opdrachtgever of FREEPOS™ van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

D.5.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door FREEPOS™ verboden om met gebruikmaking van de Dienst materialen aan te bieden, op te slaan of te verspreiden die:

a. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

b. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

c. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;

d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;

f. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of 

g. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

D.5.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van FREEPOS™ of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van FREEPOS™, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks FREEPOS™, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

D.5.4. Indien naar het oordeel van FREEPOS™ hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van FREEPOS™ of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is FREEPOS™ gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. FREEPOS™ mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.


ARTIKEL D.6. NOTICE & TAKEDOWN (KLACHTENPROCEDURE)


D.6.1. Wanneer FREEPOS™ een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal FREEPOS™ Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna FREEPOS™ zal besluiten hoe te handelen.

D.6.2. Indien FREEPOS™ van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende gegevens en/of de bestanden blokkeren, echter zonder deze definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval FREEPOS™ een backup zal maken). FREEPOS™ zal zich inspannen om daarbij geen overige gegevens en/of de bestanden te raken. FREEPOS™ zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

D.6.3. Indien FREEPOS™ van oordeel is dat sprake is van een overtreding van het vorige artikel (Gedragsregels) is zij – 24 uur na het sturen van een kennisgeving – gerechtigd al haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst of het tijdelijk opschorten van de Dienst, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. FREEPOS™ is tevens te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. FREEPOS™ is enkel gehouden om gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde na een gerechtelijk bevel.

D.6.4. Hoewel FREEPOS™ ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is FREEPOS™ nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

D.6.5. Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is FREEPOS™ gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

BIJLAGE 1 – SERVICE LEVEL AGREEMENT

SLA

HELDERE COMMUNICATIE: dit SLA is enkel van toepassing wanneer de optie SLA expleciet is overeengekomen met bijbehorende extra vergoeding hiervoor.


ARTIKEL 1: DEFINITIES

In aanvulling op de definities zoals gebruikt in de Algemene Voorwaarden worden in deze SLA de volgende definities gebruikt.

1.1. Daadwerkelijke Beschikbaarheid: de daadwerkelijk gerealiseerde mate van beschikbaarheid van de Dienst.

1.2. Fout: het substantieel niet voldoen aan de tussen Partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en deze Fout door FREEPOS™ te reproduceren is.

1.3. Gewenste Beschikbaarheid: de door FREEPOS™ nagestreefde mate van beschikbaarheid van de Dienst.

1.4. Hersteltijd: de tijd tussen (i) het tijdstip waarop FREEPOS™ een Fout heeft geconstateerd of Opdrachtgever een melding van een Fout heeft gedaan en door FREEPOS™ is bevestigd en (ii) het tijdstip waarop de Fout is opgelost, (de Fout in) de Dienst is vervangen, of een Workaround is gecreëerd, zoals vastgesteld door FREEPOS™.

1.5. Onderhoud: het plegen van reparaties, het nemen van voorzorgsmaatregelen en regelmatige controle van de Dienst alsmede gepland onderhoud.

1.6. Ondersteuning: het geven van mondelinge (telefonisch) en schriftelijke adviezen en/of andere ondersteunende werkzaamheden met betrekking tot het gebruik en de werking van de Dienst.

1.7. Reactietijd: de tijd tussen (i) het tijdstip waarop Opdrachtgever een melding van een Fout heeft gedaan en (ii) het tijdstip waarop FREEPOS™ een reactie stuurt aan Opdrachtgever van ontvangst van de melding, zoals vastgesteld door FREEPOS™.

1.8. Werkdag: van 9:00 tot en met 17:00 uur op maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in België erkende en officiële feestdagen.

1.9. Wijzigingen: een structurele wijziging in de Dienst welke door Opdrachtgever is aangevraagd en door FREEPOS™ is geregistreerd.

1.10. Workaround: een handeling waarmee een Fout, al dan niet tijdelijk, omzeild kan worden.


ARTIKEL 2: AARD VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Dit document vormt de SLA voor de Dienst zoals deze geleverd wordt door FREEPOS™. De SLA heeft tot doel het niveau van de dienstverlening vast te leggen. Dit wordt bereikt door belangrijke kenmerken te omschrijven, prestatienormen vast te stellen en de gevolgen van het onverhoopt niet behalen van deze normen vast te leggen.

2.2. De SLA gaat in op het moment van eerste levering van de Dienst en wordt aangegaan voor dezelfde periode als de Overeenkomst waaronder de Dienst wordt geleverd. De SLA wordt automatisch beëindigd op de datum waarop de Overeenkomst eindigt. Een opzegging van de Overeenkomst zal tevens gelden als een opzegging van deze SLA.

2.3. Deze SLA geldt uitsluitend op de volgende standaard supportwerkzaamheden van FREEPOS™:

a. het plegen van (periodiek) Onderhoud;

b. het herstellen van Fouten;

c. het uitvoeren van Wijzigingen;

d. het bewaken van Gewenste Beschikbaarheid; en

e. en leveren van Ondersteuning.

2.4. Naast deze standaard supportwerkzaamheden kan FREEPOS™ andere werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van Opdrachtgever. Deze werkzaamheden zullen mogelijk apart in rekening worden gebracht. FREEPOS™ zal te allen tijde vooraf opgaaf van kosten overleggen aan Opdrachtgever.

2.5. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze SLA. In geval van strijdigheid van bepalingen geldt de in de Algemene Voorwaarden genoemde rangorde.


ARTIKEL 3: CONTACTGEGEVENS

3.1. Voor het melden van Fouten maakt Opdrachtgever gebruik van de volgende contactgegevens:


Telefonisch support SLA: +32497573670

E-mail support SLA: support@FREEPOS.com


3.2. Buiten Werkdagen kan er contact opgenomen worden met het hierboven genoemde e-mailadres als er naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van een Fout zoals omschreven bij prioriteitsniveau 1. Mocht dat naar het oordeel van FREEPOS™ niet het geval blijken te zijn en mocht FREEPOS™ het idee hebben dat er misbruik wordt gemaakt van het noodnummer, dan heeft FREEPOS™ het recht om de gemaakte uren in rekening te brengen.

3.3. Zowel Opdrachtgever als (gecertificeerde) werknemers van Opdrachtgeer mogen met FREEPOS™ contact opnemen onder deze SLA.


ARTIKEL 4: PRIORITEITSNIVEAUS EN FOUTAFHANDELING

4.1. Fouten worden door Opdrachtgever gemeld aan FREEPOS™ volgens het in artikel 3 (Contactgegevens) genoemde schema. Indien Fouten op een andere wijze aan FREEPOS™ worden gemeld, bijvoorbeeld via andere telefoonnummers of e-mailadressen, dan kan een correcte afhandeling niet worden gegarandeerd. Bij het melden van een Fout dienen de volgende gegevens doorgegeven te worden aan FREEPOS™:

a) organisatienaam Opdrachtgever;

b) naam van de contactpersoon voor deze Fout bij Opdrachtgever;

c) actuele contactgegevens ((mobiel) telefoonnummer, e-mailadres) van die contactpersoon;

d) beschrijving van de Fout, zo accuraat als mogelijk;

e) beschrijving van de door Opdrachtgever reeds genomen stappen.

4.2. De Fouten, mits vatbaar voor verdere behandeling door FREEPOS™, worden ingedeeld in de volgende prioriteitsniveaus:

Prioriteit Niveau: 1 = Hoog; het geheel niet beschikbaar zijn van de Dienst.

Prioriteit Niveau: 2 = Gemiddeld; gedeeltelijk onderbroken / verminderde beschikbaarheid van de Dienst.

Prioriteit Niveau: 3 = Laag; Problemen met beperkte gevolgen voor Opdrachtgever. De Dienst is wel beschikbaar maar werkt niet volledig.

Het prioriteitsniveau wordt redelijkerwijs, naar aanleiding van de melding door Opdrachtgever, bepaald door de supportmedewerker van FREEPOS™, die de Fout in behandeling neemt.


4.3. Hieronder wordt de inspanningsverplichting van FREEPOS™ weergegeven bij het omgaan met Fouten, per prioriteitsniveau:


4.3.A. Tijdens Werkdagen:


Prioriteit Niveau 1: Reactietijd = 30 minuten. Hersteltijd: 240 minuten. 

Prioriteit Niveau 2: Reactietijd = 120 minuten. Hersteltijd: 480 minuten.

Prioriteit Niveau 3: Reactietijd = 1 werkdag. Hersteltijd: 10 werkdagen.


4.3.A. Buiten Werkdagen:


Prioriteit Niveau 1: Reactietijd = 120 minuten. Hersteltijd: 480 minuten. 

Prioriteit Niveau 2: Reactietijd = 240 minuten. Hersteltijd: 2 werkdagen.

Prioriteit Niveau 3: Reactietijd = 1 werkdag. Hersteltijd: 10 werkdagen.


In afwijking van het hierboven genoemde schema is FREEPOS™ gerechtigd de Fouten met prioriteitsniveau 3 door te schuiven naar volgende releases van de Dienst. Hierbij zal FREEPOS™ zoveel mogelijk rekening houden met de gevolgen voor Opdrachtgever, maar is hiertoe niet gehouden.


4.4. De supportmedewerker van FREEPOS™ zal de contactpersoon bij Opdrachtgever van de specifieke Fout per e-mail binnen de Reactietijd berichten over:

a) Het prioriteitsniveau van de Fout; en – indien deze reeds bekend zijn –:

b) De oorzaak en de oplossing van de Fout.

4.5. Om een terugkoppeling naar Opdrachtgever te doen, dient FREEPOS™ in bezit te zijn van geldige contactgegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft hierbij de verantwoordelijkheid voor het verschaffen van correcte en up-to-date contactgegevens. Indien de bij FREEPOS™ bekende contactgegevens niet juist zijn vanwege een doen of nalaten door Opdrachtgever, of indien het niet-tijdig terugkoppelen door FREEPOS™ over de Fout het gevolg is van omstandigheden welke FREEPOS™ niet kunnen worden toegerekend, dan geldt als tijdstip van terugkoppeling de poging die FREEPOS™ daartoe gedaan heeft.

4.6. Opdrachtgever stemt er mee in naar beste vermogen te assisteren bij het verhelpen van de Fout.

4.7. Indien assistentie als bedoeld in het vorige lid niet wordt verleend, niet door toedoen van FREEPOS™, gaat de Hersteltijd pas in op het moment dat Opdrachtgever de benodigde assistentie verleent.

4.8. FREEPOS™ maakt gebruik van een escalatieprocedure die wordt ingezet wanneer een Fout niet binnen een bepaalde tijd (Hersteltijd) kan worden opgelost. Tijdens deze procedure zal FREEPOS™ alle redelijkerwijs beschikbare middelen (waaronder, indien zij dit noodzakelijk acht, externe technische engineers) inzetten om de oplossing van de Fout te bespoedigen. Tijdens de escalatieprocedure worden daarnaast eventueel specifieke afspraken gemaakt over de oplossing van de Fout met Opdrachtgever. Tijdens de escalatieprocedure zal FREEPOS™ de Opdrachtgever iedere Werkdag op de hoogte houden van de voortgang van de oplossing van de Fout.


ARTIKEL 5: BESCHIKBAARHEID

5.1. FREEPOS™ spant zich vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week gedurende het gehele jaar de Dienst 99,5% per jaar beschikbaar te laten zijn, aan te merken als de Gewenste Beschikbaarheid.

5.2. Beschikbaar wil zeggen dat de Dienst door Opdrachtgever benaderd en gebruikt kan worden. Niet inbegrepen zijn storingen aan de verbinding en/of apparatuur die buiten de macht van FREEPOS™ liggen, waaronder de verbinding en/of apparatuur van Opdrachtgever zelf.

5.3. De Daadwerkelijke Beschikbaarheid wordt maandelijks door FREEPOS™ als volgt berekend:


DB= GB-(som:G)*100%/GB


“DB” = Percentage van Daadwerkelijke Beschikbaarheid;

“GB” = Gewenste Beschikbaarheid in minuten;

“G” = Het aantal minuten dat een Fout zich voordoet.

5.4. Niet-beschikbaarheid ontstaan door overmacht, Onderhoud, de door FREEPOS™ geleverde Hardware en/of apparatuur waar FREEPOS™ geen invloed op heeft, wordt niet aangemerkt als Fout en heeft in geen geval invloed op de berekening van de Daadwerkelijke Beschikbaarheid.ARTIKEL 6: BEWAKING VAN BESCHIKBAARHEID

6.1. FREEPOS™ zal ten behoeve van het vaststellen of de in artikel 5 (Beschikbaarheid) toegezegde garanties nageleefd worden elke vijf minuten een sample nemen van relevante gegevens. Op basis van deze samples wordt een gemiddelde berekend. Dit gemiddelde bepaalt of de gestelde normen worden overschreden, tenzij Opdrachtgever tegenbewijs overlegt.

6.2. Op verzoek van Opdrachtgever over vermeende niet-beschikbaarheid en na ontvangst van een melding over niet-beschikbaarheid van een Dienst, zal FREEPOS™ reageren conform de Reactietijden als genoemd in artikel 4.3.


ARTIKEL 7: ONDERHOUD

7.1. FREEPOS™ kan van tijd tot tijd naar eigen inzicht Onderhoud plegen aan de Dienst. FREEPOS™ zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkdagen om uit te voeren. FREEPOS™ zal zich inspannen om Opdrachtgever minimaal twee (2) Werkdagen van tevoren op de hoogte te stellen van zulk Onderhoud, maar is hier in geen geval toe gehouden. Onderhoud zal de garanties uit artikel 4 (Prioriteitsniveaus en foutafhandeling) en 5 (Beschikbaarheid) niet aantasten.


ARTIKEL 8: WIJZIGINGEN

8.1. Opdrachtgever kan een verzoek tot Wijziging doen door contact op te nemen met FREEPOS™ middels de contactgegevens zoals omschreven in artikel 3 (Contactgegevens). FREEPOS™ spant zich in het verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen, maar geeft geen garanties hieromtrent.

8.2. FREEPOS™ kan tevens op eigen initiatief een voorstel tot Wijziging doen aan Opdrachtgever, indien deze Wijziging een structurele Fout op zal lossen. FREEPOS™ is echter niet gehouden tot het doen van een dergelijk voorstel en kan zonder toestemming van Opdrachtgever deze Wijziging uitvoeren indien zij dit noodzakelijk acht. Tevens heeft Opdrachtgever geen invloed op de betreffende Wijziging.

8.3. FREEPOS™ zal bij ieder verzoek tot een Wijziging een voorstel doen aan Opdrachtgever met betrekking tot de inhoud, planning en kosten van de Wijziging.

8.4. FREEPOS™ zal zich inspannen wijzigingsverzoeken te realiseren, maar totdat er akkoord is bereikt over de inhoud, planning en kosten van de Wijziging, kan FREEPOS™ te allen tijde besluiten geheel/gedeeltelijk van de Wijziging af te zien indien zij de inspanning die daartoe geleverd moet worden onevenredig acht.

8.5. Indien een verzochte Wijziging niet zal worden gerealiseerd, zal FREEPOS™ Opdrachtgever daarover onverwijld informeren.


ARTIKEL 9: BACK-UP

9.1. FREEPOS™ maakt dagelijks een back-up van de Dienst. Deze back-up is enkel toegankelijk voor FREEPOS™. Opdrachtgever kan FREEPOS™ verzoeken de back-up ter beschikking te stellen, maar FREEPOS™ kan dergelijke verzoeken te allen tijde weigeren.

9.2. FREEPOS™ heeft het recht redelijke kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever voor het ter beschikking stellen of het terugplaatsen van een back-up. FREEPOS™ zal de kosten te allen tijde vooraf aan Opdrachtgever kenbaar maken.

9.3. FREEPOS™ is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van Data als het gevolg van het falen van de Dienst en/of de back-up(software). Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van de via de Dienst opgeslagen Data.

9.4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van de via de Dienst opgeslagen gegevens. FREEPOS™ is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van gegevens op welke wijze dan ook, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


ARTIKEL 10: ONDERSTEUNING DOOR FREEPOS™

10.1. FREEPOS™ biedt Ondersteuning bij levering van de Dienst in de vorm van telefonische ondersteuning, het maken van een koppeling met software van derden en andere werkzaamheden die naar het oordeel van FREEPOS™ ondersteunend zijn en snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. FREEPOS™ heeft het recht kosten in rekening te brengen voor de betreffende werkzaamheden. FREEPOS™ zal te allen tijde voorafgaand aan de werkzaamheden een offerte toesturen aan Opdrachtgever.

10.2. FREEPOS™ is gerechtigd de Ondersteuning aan niet-gecertificeerde gebruikers te weigeren.

10.3. FREEPOS™ zal te allen tijde voorafgaand aan de werkzaamheden de kosten van de Ondersteuning aan Opdrachtgever schriftelijk bekend maken.


ARTIKEL 11: BOETEBEDING

11.1. In geval FREEPOS™ de reactieverplichtingen volgens de in artikel 4 (Prioriteitsniveaus en foutafhandeling) genoemde Reactie- of Hersteltijden niet nakomt, zal FREEPOS™ voor ieder uur - waarin reactie of herstel uitblijft - een boetebedrag betalen dat gelijk is aan één dertigste van het maandelijks verschuldigde bedrag voor de desbetreffende Dienst.

11.2. In geval FREEPOS™ één of meer van de garantiebepalingen uit artikel 5 (Beschikbaarheid) niet nakomt, zal FREEPOS™ voor elke dag (of gedeelte daarvan) dat een garantiebepaling niet wordt nagekomen een boetebedrag betalen dat gelijk is aan één dertigste van het maandelijks verschuldigde bedrag voor de desbetreffende Dienst.

11.3. Dit boetebedrag komt in de plaats van eventuele schadevergoeding die Opdrachtgever zou kunnen vorderen voor de niet-nakoming.

11.4. Indien Opdrachtgever constateert dat een vergoeding verschuldigd is, wordt hiervan schriftelijk melding gedaan aan FREEPOS™ en wordt deze op de eerstvolgende factuur gecrediteerd.

11.5. Indien Opdrachtgever meent dat een vergoeding verschuldigd is terwijl FREEPOS™ deze niet uitbetaalt, dient Opdrachtgever schriftelijk een verzoek hiertoe in te dienen en desgevraagd bewijs te overleggen.

11.6. Uit te betalen vergoedingen zullen per maand nimmer het totaalbedrag van het maandbedrag overschrijden.


ARTIKEL 12: WIJZIGING VOORWAARDEN

12.1. FREEPOS™ heeft het recht deze SLA op ieder moment aan te passen.

12.2. FREEPOS™ zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan welvia de Dienst aankondigen zodat Opdrachtgever daar kennis van kan nemen.

12.3. Indien Opdrachtgever een wijziging of aanvulling in de SLA niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding van de betreffende wijzigingen of aanvullingen opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde SLA.BIJLAGE 2 – BEWERKERSOVEREENKOMST

Deze Bijlage maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst/Bestelbon/Order. Opdrachtgever is in de Overeenkomst verantwoordelijk (“de Verantwoordelijke”) voor de Persoonsgegevens. 
FREEPOS™ is in de Overeenkomst bewerker (“de Bewerker”) van de Persoonsgegevens. 
Hierna zullen beide partijen als Verantwoordelijke of Bewerker worden aangehaald.

In aanmerking nemende dat:

Verantwoordelijke de beschikking heeft over persoonsgegevens van diverse betrokkenen (hierna: “Persoonsgegevens”);
Verantwoordelijke bepaalde vormen van verwerking wil laten verrichten door de Bewerker, ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, teneinde gebruik te maken van (diverse) applicaties aangeboden door Bewerker;
Verantwoordelijke de doeleinden en middelen aanwijst en de in dit document genoemde voorwaarden gelden;
Bewerker bereid is de verwerkingen te verrichten en tevens bereid is verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: ‘’Wbp’’) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
Verantwoordelijke aangemerkt kan worden als verantwoordelijke;
Bewerker aangemerkt kan worden als bewerker; waar in deze overeenkomst gesproken wordt over Persoonsgegevens.
Partijen, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze bewerkersovereenkomst (hierna: “Bewerkersovereenkomst”).

Zijn als volgt overeengekomen:


ARTIKEL 1. DOELEINDEN VAN VERWERKING

1.1. Bewerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden teneinde het gebruik van (diverse) applicaties aangeboden door Bewerker ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, en die doeleinden die met nadere instemming worden bepaald.
1.2. Bewerker zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Bewerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bewerkersovereenkomst zijn genoemd. Bewerker mag echter de Persoonsgegevens gebruiken voor statistische- en/of kwaliteitsdoeleinden en mede het doen van statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening. Tevens mag Bewerker de gegevens in geaggregeerde, niet herleidbare, vorm voor eigen doeleinden gebruiken.
1.3. De in opdracht van Verantwoordelijke te verwerken Persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.
1.4. Verantwoordelijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de Wbp valt, of wanneer dit niet het geval is een melding bij De Privacy Commissie plaats heeft gevonden. Verantwoordelijke vrijwaart Bewerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht.


ARTIKEL 2. VERPLICHTINGEN BEWERKER

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 (Doeleinden van verwerking) genoemde verwerkingen zal Bewerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens.
2.2. Bewerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bewerkersovereenkomst.
2.3. De verplichtingen van de Bewerker die uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Bewerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot klanten en werknemers, in de ruimste zin van het woord.

ARTIKEL 3. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
3.1. Bewerker mag de Persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is toegestaan, mits er in het betreffende land een passend beschermingsniveau geldt ten aanzien van persoonsgegevens (zoals vastgesteld door de Europese Commissie).
3.2. Bewerker zal op verzoek van Verantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

ARTIKEL 4. VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
4.1. De toegestane verwerkingen worden langs volledig geautomatiseerde weg onder controle van Bewerker uitgevoerd.
4.2. Bewerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bewerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Bewerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Bewerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
4.3. Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Bewerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Bewerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

ARTIKEL 5. INSCHAKELEN VAN DERDEN OF ONDERAANNEMERS
5.1. Bewerker mag in het kader van deze Bewerkersovereenkomst gebruik maken van een derde, zonder voorafgaande toestemming van Verantwoordelijke.
5.2. Bewerker zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verantwoordelijke en Bewerker is overeengekomen. Bewerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden. Verantwoordelijke heeft niet het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.
5.3. Bewerker zal Verantwoordelijke, indien zij daarom expliciet verzoekt, steeds opgave doen van de derden die zij inschakelt bij de uitvoering van de onderhavige Bewerkersovereenkomst. Verantwoordelijke heeft echter geen invloed op de keuze voor inschakeling van de betrokken derden.

ARTIKEL 6. BEVEILIGING
6.1. Bewerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens).
6.2. Bewerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Bewerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6.3. Verantwoordelijke stelt enkel Persoonsgegevens aan Bewerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

ARTIKEL 7. MELDPLICHT
7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zal Bewerker Verantwoordelijke daarover infomeren, naar aanleiding waarvan Verantwoordelijke beoordeelt of zij de betrokkenen zal informeren of niet. Verantwoordelijke is en blijft verantwoordelijk voor een eventuele wettelijke verplichtingen daartoe.
7.2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

ARTIKEL 8. AFHANDELING VERZOEKEN VAN BETROKKENEN
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, richt aan Bewerker, zal Bewerker het verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke, en zal Verantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Bewerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID
9.1. Op alle Persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bewerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Bewerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen. Bewerker heeft echter het recht de verkregen Persoonsgegevens geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

ARTIKEL 10. AUDIT
10.1. Verantwoordelijke heeft niet het recht om audits uit te voeren bij Bewerker of z'n partners.

ARTIKEL 11. DUUR EN BEËINDIGING
11.1. Deze Bewerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking tussen Partijen.
11.2. De Bewerkersovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt.
11.3. Partijen mogen deze Bewerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
11.4. Indien het noodzakelijk is, bijvoorbeeld na wetswijziging, om deze Bewerkersovereenkomst te wijzigen, zal Bewerker een nieuw voorstel doen toekomen aan Verantwoordelijke. Verantwoordelijke zal zijn volledige medewerking verlenen deze wijzigingen te bewerkstelligen.

Vragen over de Algemene Voorwaarden?

Neem contact met ons op. We geven graag antwoord op uw vragen. U kan trouwens ook bellen: +3250950951