ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

De toegang tot deze website evenals het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). 

Lees deze voor gebruik te maken van deze website.

Doorklikken en deze website verder bezoeken is een verklaring dat u uitdrukkelijk akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden. 
Gaat u niet akkoord, of begrijpt u ze niet, verlaat dan deze website en bel ons gewoon op wanneer u Informatie Technologie Oplossingen wenst te ontdekken. Dan praten we erover: +32 50 950 951 of +32 488 307 352

1. Doel en inhoud van de website
Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie technologie oplossingen voor b2b2c bedrijven.

2. Contactgegevens

Freepos™
Tom Commeine
Gwijde van Dampierrestraat 5
BE-8820 TORHOUT
Belgium, Europe

E-mail: info@freepos.be
Tel: +32 50 950 951
Tel: +32 497 573 670
 

3. Aard van de aangeboden informatie
Deze website en alle inhoud, zowel tekst als filmpjes, zijn steeds bedoeld als algemene informatie.
De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. 
De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden.
De informatie kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. 
Deze website en alle inhoud zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden.

4. Aansprakelijkheid
Freepos levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. 
Toch kunnen zich onjuistheden voordoen. 
Indien de informatie fouten zou bevatten 
of als bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, 
zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. 

Stelt u onjuistheden vast, laat het ons weten. 

Freepos doet haar best om de website met redelijke middelen te beveiligen.
Ongemakken veroorzaakt door technische fouten trachten we te beperken.
Freepos kan de mogelijkheid niet uitsluiten van technisch falen. 
Om deze redenen kan Freepos de toegang tot de website niet altijd garanderen. 
Freepos kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.

5. Intellectuele eigendom
De intellectuele rechten op de inhoud van de website behoren toe aan Freepos als organisatie. 

Hyperlinks
De verwijzing via hyperlinks is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.

6. Wijzigingen
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen wijzigen. 
Het is uw verantwoordelijkheid om bij herhaaldelijk bezoek toch zelf regelmatig de Gebruiksvoorwaarden door te nemen. 

7. Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij respecteren uw privacy. Voor meer informatie kan u onze Privacy policy raadplegen.

8. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank
Bij deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring geldt het Belgisch recht. 
Door gebruik van deze website gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil, dit geregeld wordt via arbitrage.

9. Arbitrage 

“Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract, definitief te beslechten conform haar werkingsreglement. Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegd-heidsclausules.”